Групата отчита органичен ръст от 8.1% и значително увеличение на оперативната печалба и стойност на акция. Отговорният начин при прилагането на ценовите увеличения заради безпрецедентния инфлационен натиск от всички екипи на местно ниво  позволява, въпреки предизвикателствата на пазара, да се постигне значителен ръст на инвестициите зад капиталови разходи, цифровизация и устойчивост

 

  • Органичният ръст достига 8,1%, с реален вътрешен ръст (RIG) 1,7% и ръст в цените 6,5%. Ръстът обхваща повечето географски области и категории, с повишени цени и устойчив реален вътрешен ръст (RIG).
  • Общите отчетени продажби се увеличават с 9,2% до 45,6 милиарда швейцарски франка (6-месечието на 2021 г.: 41,8 милиарда швейцарски франка). Нетните придобивания имат положителен ефект от 1,0%. Международната търговия увеличава продажбите с 0,1%.
  • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност (UTOP) е 16,9%, намалявайки с 50 базисни пункта. Маржът на оперативната печалба от търговска дейност (TOP) намалява с 200 базисни пункта до 14,7%, главно поради еднократни позиции.
  • Основната печалба на акция се увеличава с 8,1% в постоянна валута и нараства със 7,3% на отчетна база до 2,33 швейцарски франка. Печалбата на акция намалява с 9,5% до 1,92 швейцарски франка на отчетна база.
  • Свободният паричен поток е 1,5 милиарда швейцарски франка, тъй като оборотният капитал и капиталовите разходи се увеличават временно в контекста на ограниченията на веригата за доставки и големия обем на търсенето.
  • Продължаващ напредък в управлението на портфолиото. През второто тримесечие Nestlé Health Science се съгласи да придобие Puravida в Бразилия и The Better Health Company в Нова Зеландия.
  • Прогнозата за цялата 2022 година е актуализирана:  очакваме органичен ръст на продажбите между 7% и 8%. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност сега се очаква около 17,0%. Основната печалба на акция в постоянна валута и капиталовата ефективност се очаква да се увеличат.

 

Марк Шнайдер, Главен изпълнителен директор на Нестле, коментира:

През първата половина на годината постигнахме силен органичен ръст и значително увеличение на основната печалба на акция. Местните ни екипи въведоха увеличенията на цените по отговорен начин. Обемът и продуктовият микс бяха устойчиви, въз основа на нашите силни марки, диференцирани предложения и водещи пазарни позиции. Ограничихме въздействието на безпрецедентния инфлационен натиск и ограниченията на веригата за доставки върху развитието на нашия марж чрез дисциплиниран контрол на разходите и оперативна ефективност. В същото време инвестициите зад капиталовите разходи, цифровизацията и устойчивостта се увеличиха значително.

Фокусирани сме върху създаването на споделена стойност както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Нарастващата несигурност в храните по света и засилените опасения за климата, след увеличаване на необичайните метеорологични модели, подчертават важността на тази стратегическа посока. Добре за Вас и добре за планетата са двата ключови стратегически стълба, които нашата компания следва непоколебимо, дори в лицето на значителни краткосрочни предизвикателства.”

* Данните за 2021 г. са преизчислени след създаването на зона Северна Америка (NA) и зона Голям Китай (GC), считано от 1 януари 2022 г. Зона Азия, Океания и Африка на юг от Сахара (AOA) включва Близкия изток и Северна Африка (MENA), включени преди това в зона Европа, Близкия Изток и Северна Африка (EMENA).

**  Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия.

 

Продажби на Групата

Органичният ръст е 8,1%. Ръстът в цените се увеличава до 6,5%, като отражение на значителната и безпрецедентна инфлация на разходите. Реалният вътрешен ръст (RIG) е устойчив на 1,7%, предвид високата база за сравнение през 2021 г. и ограниченията на веригата за доставки.

Органичният ръст в развитите пазари е 6,9%, със силен ръст в цените и положителен реален вътрешен ръст (RIG). Органичният ръст на нововъзникващите пазари е 10,0%, с повишен ръст в цените и стабилен реален вътрешен ръст (RIG).

По категория продукти, храните за домашни любимци с марката Purina имат най-голям принос за органичния ръст, с продължаващ тласък за научно разработените и премиум марки Purina Pro Plan, Purina ONE и Fancy Feast, както и ветеринарните продукти. Продажбите на кафе нарастват с висок едноцифрен темп, с широкообхватен ръст при различните марки и в различните географски области, подкрепен от силно възстановяване на каналите извън дома. Шоколадовите изделия отчитат двуцифрен ръст, като отражение на особеното засилване при KitKat и сезонните продукти. Ръстът при детското хранене достига висок едноцифрен темп с връщане към положителен ръст в Китай и подобряване на тенденциите за пазарен дял. Водите отчитат двуцифрен ръст, предизвикан от премиум марките и още по-голямото възстановяване на каналите извън дома. Nestlé Health Science бележи висок едноцифрен ръст, предизвикан от медицинските хранителни продукти и продуктите за здравословна грижа срещу стареене. Млечните продукти отчитат среден едноцифрен ръст със силно развитие на продажбите на сметана за кафе и хранителни предложения на достъпни цени. Готовите ястия и готварските продукти бележат нисък едноцифрен ръст, след висока база за сравнение през 2021 г., с продължаващо силно търсене за Maggi. Продажбите на вегетариански и растителни храни продължават да растат с двуцифрен темп, водени от Garden Gourmet.

По канали органичният ръст на продажбите на дребно остава стабилен на 6,7%. В рамките на търговията на дребно, продажбите от електронна търговия нарастват с 8,3%, надграждайки ръста от 19,2% през първата половина на 2021 г. Органичният ръст в каналите извън дома достига 29,6%, като продажбите надхвърлят нивата от 2019 г.

Нетните придобивания увеличават продажбите с 1,0%, което до голяма степен е свързано с придобиванията на основните марки на The Bountiful Company, както и на Orgain. Влиянието върху продажбите от международна търговия е положително на 0,1%. Общите отчетени продажби се увеличават с 9,2% до 45,6 милиарда швейцарски франка.

Оперативна печалба от основна търговска дейност

Оперативната печалба от основна търговска дейност се увеличава с 6,0% до 7,7 милиарда швейцарски франка. Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност намалява с 50 базисни пункта до 16,9% в постоянна валута и на отчетна база, като отражение на времевите забави между инфлацията на разходите и действията по ценообразуване.

Брутният марж намалява с 280 базисни пункта до 46,0%, след значителна широкообхватна инфлация на разходите за стоки, опаковки, превоз и енергия. Ръстът в цените, ливъриджът на ръста и ефективността спомагат значително за компенсиране на въздействието от инфлацията на разходите.

Разходите за дистрибуция като процент от продажбите намаляват с 10 базисни пункта, главно в резултат на продажбата на марките Nestlé Waters Северна Америка.

Маркетинговите и административните разходи като процент от продажбите намаляват с 210 базисни пункта, подкрепени от ливъриджа на ръста на продажбите и дисциплинирания контрол на разходите. Разходите за маркетинг намаляват временно след по-ниско ниво на рекламни и маркетингови дейности в контекста на ограниченията на веригата за доставки.

Разходите за преструктуриране и нетните други търговски позиции са 1,0 милиарда швейцарски франка, като отражение на по-големите обезценки. В резултат на това оперативната печалба от търговска дейност намалява с 4,3% до 6,7 милиарда швейцарски франка, а маржът на оперативната печалба от търговска дейност намалява с 200 базисни пункта на отчетна база до 14,7%.

Нетни финансови разходи и данък върху дохода

Нетните финансови разходи се увеличават с 4,5% до 434 милиона швейцарски франка, като отражение на по-високия среден нетен дълг.

Групата отчита увеличение на данъчната ставка с 680 базисни пункта до 24,2% в резултат на еднократни позиции. Основната данъчна ставка се увеличава със 70 базисни пункта до 20,9%, главно поради географския и бизнес микса.

Нетна печалба и печалба на акция

Нетната печалба намалява с 11,7% до 5,2 милиарда швейцарски франка. Маржът на нетната печалба намалява с 270 базисни пункта до 11,5% в резултат на еднократни позиции, включително по-високи обезценки и данъци. В резултат на това печалбата на акция намалява с 9,5% до 1,92 швейцарски франка на отчетна база.

Основната печалба на акция се увеличава с 8,1% в постоянна валута и със 7,3% на отчетна база до 2,33 швейцарски франка. Увеличението е основно резултат от силен органичен ръст. Програмата за обратно изкупуване на акции на Нестле допринася с 1,7% за основното увеличение на печалбата на акция, нетно от финансовите разходи.

Паричен поток

Паричните средства, генерирани от операции, намаляват от 5,8 милиарда швейцарски франка на 5,7 милиарда швейцарски франка, главно поради увеличение на оборотния капитал. Групата временно увеличава нивата на материалните си запаси поради значителни ограничения на веригата за доставки. С изключение на увеличението на оборотния капитал, паричните средства, генерирани от операции, се увеличават от 7,9 милиарда швейцарски франка на 8,8 милиарда швейцарски франка, начело със силния органичен ръст. Свободният паричен поток намалява от 2,8 милиарда швейцарски франка на 1,5 милиарда швейцарски франка, като отражение на по-високите данъци и временното увеличение на капиталовите разходи за посрещане на голямо по обем търсене, особено при храните за домашни любимци с марката Purina и кафето.

Програма за обратно изкупуване на акции

През първото полугодие Групата изкупува обратно 6,9 милиарда швейцарски франка акции на Нестле като част от тригодишната програма за обратно изкупуване на акции за 20 милиарда швейцарски франка, която стартира през януари 2022 г.

Нетен дълг

Нетният дълг се увеличава до 48,5 милиарда швейцарски франка към 30 юни 2022 г. в сравнение с 32,9 милиарда швейцарски франка към 31 декември 2021 г. Увеличението до голяма степен отразява изплащането на дивиденти в размер на 7,6 милиарда швейцарски франка и обратното изкупуване на акции в размер на 6,7 милиарда швейцарски франка.

Управление на портфолиото

На 1 април 2022 г. Nestlé Health Science завърши придобиването на мажоритарен дял в Orgain, лидер в хранителните продукти на растителна основа. Orgain допълва съществуващото портфолио от хранителни продукти на Nestlé Health Science, които поддържат по-здравословен живот. Очаква се сделката да допринесе леко за органичния ръст на Нестле, като същевременно леко намали маржа на оперативната печалба от основна търговска дейност на Групата през 2022 г. Споразумението включва опцията Nestlé Health Science да придобие напълно Orgain през 2024 г.

На 23 май 2022 г. Nestlé Health Science се съгласи да придобие Puravida, премиум бразилска марка за хранителни продукти и здравословен начин на живот. Придобиването ще позволи на Nestlé Health Science да разшири портфолиото си за здравето на потребителите в Латинска Америка.

На 25 юни 2022 г. Nestlé Health Science се съгласи да придобие The Better Health Company. Придобиването включва марката GO Healthy, водеща марка добавки в Нова Зеландия, и New Zealand Health Manufacturing, базирано в Оукланд производствено съоръжение за витамини, минерали и добавки. Придобиването ще разшири портфолиото на Nestlé Health Science от витамини, минерали и добавки в AOA (Азия, Океания и Африка на юг от Сахара).

Зона Европа

  • 7,1% органичен ръст: 2,1% реален вътрешен ръст (RIG); 4,9% ръст в цени.
  • Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност намалява със 140 базисни пункта до 17,3%.

* Данните за реалния вътрешен ръст (RIG), ръста в цените и органичния ръст изключват региона на Русия, със съответното въздействие върху линиите за сливания и придобивания и международна търговия.

 

Органичният ръст е 7,1%. Ръстът в цените достига 4,9%. Реалният вътрешен ръст (RIG) остава стабилен на 2,1%, въпреки високата база за сравнение през 2021 г. и ограниченията на веригата за доставки. Международната търговия повлиява негативно върху продажбите с 5,7%. Отчетените продажби в Зона Европа се увеличават с 2,9% до 9,3 милиарда швейцарски франка.

Зона Европа отчита висок едноцифрен органичен ръст, като отражение на повишените цени, още по-голямото възстановяване на каналите извън дома и иновациите. Зоната продължава да бележи печалби на пазарен дял, особено при храните за домашни любимци, кафето и детското хранене.

По категория продукти, ключовият двигател на ръста са храните за домашни любимци с марката Purina, подхранван от премиум марките Gourmet, Purina ONE и Purina Pro Plan, включително ветеринарните продукти. Ръстът е широкообхватен във всички канали, особено в електронната търговия и специализираните магазини за домашни любимци. Gourmet Revelations, наскоро лансираната супер-премиум храна за котки, отбелязва силно търсене. Продажбите при Nestlé Professional нарастват с двуцифрен темп, водени от напитките. Водите отчитат двуцифрен ръст, предизвикван от S.Pellegrino, Perrier и Acqua Panna. Продажбите при детското хранене нарастват с двуцифрен темп въз основа на силния импулс при продуктите от олигозахариди за човешко мляко (HMO). Шоколадовите изделия отчитат среден едноцифрен ръст със силно търсене на KitKat в повечето географски области и Baci в Италия. Кафето бележи нисък едноцифрен ръст, воден от разтворимото кафе Nescafé. Starbucks by Nespresso и други капсули, съвместими с Nespresso, бележат допълнителни печалби на пазарен дял в сегмента за търговия на дребно. Готварските продукти отчитат спад в продажбите, повлиян от отрицателния ръст при пицата и нудълите. Продуктите на растителна основа Garden Gourmet продължават да отбелязват силен тласък, като отражение на пускането на нови продукти.

Маржът на оперативната печалба от основна търговска дейност на Зоната намалява със 140 базисни пункта. Значителната инфлация на разходите далеч компенсира ръста в цените, ливъриджа на ръста и дисциплинирания контрол на разходите.

Нестле в България отчита силно представяне с висок двуцифрен органичен ръст от 10,3%, подкрепен от отличното представяне при бизнеса с детски храни, продукти за домашни любимци с марката Purina, Nestle Professional и разтворимо кафе. Добър е и приносът от бизнесът ни с Храни и Зърнени Закуски.

„Първата половина на 2022 г. е белязана от редица безпрецедентни предизвикателства за цялото общество не само от гледна точка на несигурната ситуация в нашия регион, но и поради галопиращата инфлация и повишаващите се цени на всички основни суровини и материали. На фона на тази картина отчитаме изключителен успех – органичен ръст на Нестле България от 10.3%, а продажбите, реализирани само в страната отчитат дори и по-силен органичен ръст от 11.8%, с отличаващо се представяне на категориите детски храни, продукти за домашни любимци с марката Purina, Nestle Professional, разтворимо кафе и захарни изделия. Добър е и приносът от бизнесът ни с Храни и Зърнени Закуски.

Ключов показател за нас е и  ръстът в обем, който в първо полугодие надхвърля нива от +8% като всички канали и клиенти, с които си партнира Нестле България, допринасят за отличното представяне. В тази конкурентна среда ние препотвърждаваме способността си да растем по-бързо от категориите, в които оперираме, печелейки пазарни дялове.

Този ръст е възможен, благодарение на общите усилия на един мотивиран, вдъхновен и отдаден екип, прилагане на ценови увеличения, при необходимост по отговорен начин, финансова дисциплина, контрол и висока ефективност на базата на оптимизации на всички нива и процеси.

Особено сме щастливи, че този подход ни позволи да продължим активно да подкрепяме развитието на българското общество като даренията ни към всички, имащи нужда от помощ в условия на глобална пандемия и война,  за периода надхвърлят 482 000 швейцарски франка и в допълнение продължаваме да инвестираме във всички наши социални инициативи като „Нестле за Живей Активно!“„Нестле за по-здрави деца“ и „Залесяваме Активно“.

Благодаря на целия екип на Нестле България за сплотената работа, усилията и личната отговорност, защото когато работим заедно, ефективността е висока и резултатите го показват.“, коментира Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България.